Results for Romashkin


FIVB Tour - Moscow 21/08/13-25/08/13
Qualification Round 1
Yakovlev - Kuleshov Romashkin - Hudyakov0 - 223 : 2516 : 21
Qualification Round 2
Romashkin - Hudyakov Mehamed - Azaad2 - 021 : 1821 : 19
Pool C
Smedins - Samoilovs Romashkin - Hudyakov2 - 121 : 1117 : 2115 : 8
Saxton - Schalk Romashkin - Hudyakov2 - 021 : 021 : 0
Petutschnig - Horst Romashkin - Hudyakov2 - 021 : 021 : 0
Cev Beach Tour - Vaduz 08/08/13-11/08/13
Qualification Round 2
Romashkin - Hudyakov Takvam - Sannarnes2 - 121 : 1516 : 2115 : 8
Round 1
Kotsilianos - Zoupanis Romashkin - Hudyakov0 - 220 : 2216 : 21
Round 2
Romashkin - Hudyakov Cès - Rowlandson2 - 121 : 1918 : 2115 : 12
Round 3
Petutschnig - Winter Romashkin - Hudyakov2 - 021 : 1825 : 23
Loser Are Ranked 5th
Gerson - Prawdzic Romashkin - Hudyakov2 - 117 : 2121 : 1915 : 13
FIVB Tour - Myslowice 24/04/12-29/04/12
Qualification Round 1
Hasegawa - Inoue Hudyakov - Romashkin1 - 220 : 2222 : 2011 : 15
Qualification Round 2
Hudyakov - Romashkin Dollinger - Windscheif0 - 218 : 2115 : 21
Cev Beach Tour - Novi Sad 13/07/11-17/06/11
Round 1
Romashkin - Hudyakov Wutzl - Leeb2 - 021 : 1321 : 15
Round 2
Basta - Tesic Romashkin - Hudyakov1 - 212 : 2121 : 1714 : 16
Round 3
Romashkin - Hudyakov Hoidalen - Eithun2 - 021 : 1021 : 7
Round 4
Sekerci - Gogtepe Romashkin - Hudyakov2 - 121 : 1714 : 2115 : 10
Loser Are Ranked 5th
Horrem - Hordik Romashkin - Hudyakov2 - 121 : 1620 : 2217 : 15
FIVB Tour - Prague 17/05/11-22/05/11
Country Quota
Pasthukhov - Bogatov Romashkin - Hudyakov1 - 218 : 2121 : 1711 : 15
Qualification Round 1
Romashkin - Hudyakov Babich - Ioisher2 - 121 : 1915 : 2117 : 15
Qualification Round 2
Redmann - Saxton Romashkin - Hudyakov0 - 218 : 2117 : 21
Qualification Round 3
Romashkin - Hudyakov Dollinger - Windscheif0 - 212 : 2117 : 21
FIVB Tour - Aland 18.08.10-23.08.10
Qualification Round 1
Berg - Andersson Likholetov - Romashkin1 - 229 : 2716 : 2111 : 15
Qualification Round 2
Jennings - Wong Likholetov - Romashkin2 - 025 : 2321 : 16
FIVB Tour - Kristiansand 10.08.10-15.08.10
Qualification Round 1
Likholetov - Romashkin Lenc - Provaznik2 - 121 : 1416 : 2115 : 5
Qualification Round 2
Likholetov - Romashkin Benjamin - Bruno Schmidt0 - 215 : 2118 : 21
FIVB Challenger - Cev Continental Cup Yantarniy 24/07/2010 - 25/07/2010
Semifinal 1
Likholetov - Romashkin Nikiforov - Miseikis2 - 021 : 1221 : 11
Likholetov - Romashkin Vasiliauskas - Tadas2 - 021 : 1221 : 10
Final 1st Place
Likholetov - Romashkin Neshev - Mitev2 - 021 : 1921 : 16
Likholetov - Romashkin Marinov - Dimov2 - 122 : 2019 : 2115 : 12
Cev Beach Tour - Constanta 16.06.10-20.06.10
Round 1
Maskovits - Lelea Likholetov - Romashkin0 - 212 : 2112 : 21
Round 2
Kaczmarek - Schneider Likholetov - Romashkin1 - 221 : 1116 : 2114 : 16
Round 3
Van Den Outenar - Daalmeijer Likholetov - Romashkin0 - 217 : 2115 : 21
Semifinals
Likholetov - Romashkin Sutter R. - Weingart2 - 023 : 2121 : 18
Final 1st Place
Likholetov - Romashkin Van Den Houtenar - Daalmeijer2 - 021 : 1821 : 17
FIVB Tour - Myslowice 25.05.10-30.05.10
Country Quota
Belov - Daynov Likholetov - Romashkin2 - 021 : 1321 : 18
FIVB Tour - Moscow 15.07.09-19.07.09
Qualification Round 1
Laciga - Bellaguarda Romashkin - Karpukhin2 - 021 : 1421 : 18
FIVB Tour - Mislowice 2009 26.05.2009 - 31.05.2009
Qualification Round 2
Bogatov - Daynov Karpukhin - Romashkin2 - 024 : 2221 : 12
FIVB Tour - Brasilia 2009 21/04/09-26/04/09
Country Quota
Romashkin - Karpukhin Bogatov - Daynov2 - 021 : 1921 : 14
Qualification Round 1
Morais - Silva Romashkin - Karpukhin0 - 212 : 2117 : 21
Qualification Round 2
Romashkin - Karpukhin Hevaldo - Benjamin1 - 210 : 2121 : 1612 : 15
FIVB Tour - Dubai 2008 06/10/08-11/10/08
Qualification Round 2
Varga - Litva Karpukhin - Romashkin0 - 214 : 2116 : 21
Round 1
Geor - Gia Karpukhin - Romashkin2 - 021 : 1522 : 20
Loser Are Ranked 25th
Karpukhin - Romashkin Giontella - Nicolai0 - 217 : 2116 : 21
FIVB Tour - Mallorca 2008 02/09/08-07/09/08
Qualification Round 1
Karpukhin - Romashkin Klyamar - Kutsmus1 - 218 : 2121 : 1213 : 15
FIVB Challenger - Vladivostok 2008 01/08/08-03/08/08
Round 1
Fedorov - Petrunay Karpukhin - Romashkin2 - 021 : 021 : 0
Loser Are Ranked 13th
Karpukhin - Romashkin Ermolaev - Naumov2 - 021 : 1521 : 15
Loser Are Ranked 9th
Karpukhin - Romashkin Alkoby - Alkoby2 - 021 : 1721 : 17
Loser Are Ranked 7th
Karpukhin - Romashkin Moroz - Belov2 - 021 : 1921 : 19
Loser Are Ranked 5th
Karpukhin - Romashkin Tikmenov - Vasilenko2 - 116 : 2121 : 1315 : 10
Semifinals
Kalinine - Samoshkin Karpukhin - Romashkin1 - 216 : 2121 : 1712 : 15
Final 1st Place
Karpukhin - Romashkin Buralev - Moliboga1 - 221 : 1712 : 2112 : 15
FIVB Challenger - Parnu 2008 18/07/08-20/07/08
Qualification Round 1
Holakovsky - Pestak Karpukhin - Romashkin0 - 214 : 216 : 21
Qualification Round 2
Zbyszewski - Lelliott Karpukhin - Romashkin2 - 021 : 1521 : 19
FIVB Tour - Moscow 2008 01/07/08-06/07/08
Qualification Round 1
Cès - Ces Karpukhin - Romashkin2 - 021 : 1331 : 29
FIVB Tour - St.petersburg 2007 30/08/07-02/09/07
Country Quota
Berezin - Romashkin Kalinine - Buralev0 - 214 : 2112 : 21

Top