Results for Dyachuk


FIVB Tour - U23 World Championships 04/06/14-15/06/14
Qualification Round 2
Babenka - Mileuskaya Dyachuk - Zayonchkovskaya1 - 222 : 2017 : 2111 : 15
Pool E
Dykstra - Pardon Dyachuk - Zayonchkovskaya2 - 022 : 2021 : 13
Dyachuk - Zayonchkovskaya Sulima - Udovenko2 - 021 : 1721 : 17
Wloch - Gruszczynska Dyachuk - Zayonchkovskaya1 - 217 : 2121 : 1514 : 16
Dyachuk - Zayonchkovskaya Dumbauskaite - Povilaityte0 - 220 : 2212 : 21
Round 1
Krebs - Weiland Dyachuk - Zayonchkovskaya2 - 021 : 1521 : 17
FIVB Tour - Moscow 21/08/13-25/08/13
Qualification Round 1
Adelin - Longuet Dabizha - Dyachuk2 - 021 : 1421 : 18
FIVB Tour - Anapa 23/07/13-27/07/13
Pool C
Fernanda - Elize Maia Dyachuk - Dabizha2 - 021 : 1721 : 15
Mactavish - Whitaker Dyachuk - Dabizha0 - 222 : 2415 : 21
Aulenbrock - Tillmann Dyachuk - Dabizha2 - 119 : 2121 : 1015 : 13
Round 1
Mersmann - Schneider Dyachuk - Dabizha2 - 021 : 921 : 10
FIVB Tour - U21 W.c. Umag 19/06/13-23/06/13
Pool G
Dabizha - Dyachuk Gina - Lupe2 - 021 : 421 : 10
Dabizha - Dyachuk Behlen - Weiland1 - 215 : 2129 : 2713 : 15
Dabizha - Dyachuk Plesiutschnig - Schutzenhofer0 - 214 : 2122 : 24
Round 1
Strag - Stasiak Dabizha - Dyachuk1 - 222 : 2016 : 2114 : 16
Round 2
Dabizha - Dyachuk Kociolek - Gruszczynska0 - 219 : 2115 : 21
FIVB Tour - U23 Wc Myslowice 05/06/13-09/06/13
Qualification Round 2
Dabizha - Dyachuk Hellgren - Lind2 - 021 : 1721 : 10
Pool D
Bieneck - Schneider Dabizha - Dyachuk2 - 021 : 1721 : 17
Artacho - Ngauamo Dabizha - Dyachuk0 - 218 : 2113 : 21
Stoliar - Babenka Dabizha - Dyachuk0 - 210 : 2112 : 21
Round 2
Dabizha - Dyachuk Eduarda - Thais0 - 218 : 2121 : 23

Top